Mamy przyjemność zaprosić Was na wyjątkowe warsztaty Ashtanga Jogi z Gregorem Maehle w Akademii Ruchu!

Gregor Maehle rozpoczął praktykę radża jogi w 1978 roku, a kilka lat później dołączył jeszcze hatha jogę. W połowie lat 80. rozpoczął swoje coroczne podróże do Indii, gdzie studiował u wielu mistrzów jogi i tantry, tradycyjnych indyjskich sadhu oraz ascetów. Po zapoznaniu się z metodąu Iyengara i praktykowaniu  przez jakiś czas z nim i według jego metody, przeniósł się do Mysore. Spotkał tam Patthabiego Joisa i praktykował Ashtanga Jogę przez 14 miesięcy pod jego okiem. W 1997 roku otrzymał  z jego rąk autoryzację. W międzyczasie, Gregor studiował również przez osiem miesięcy sanskryt pod kierunkiem profesora Narayanachara i dr Chandrasekhara. Przez kilka lat żył w odosobnieniu studiując pisma jogiczne oraz praktykując techniki jogi.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

-Sobota – 29.06.2024

1) Seria prowadzona z wyjaśnieniami  technicznymi oraz anatomicznymi // 9:00-11:00
Podczas zajęć Gregor poprowadzi praktykę dodając wiele wyjaśnień anatomicznych oraz technicznych do poszczególnych pozycji I serii, w miarę możliwości utrzymując tempo. Skupi się na bezpiecznym wykonywaniu pozycji przy jednoczesnym zrozumieniu, przy pomocy jakich ruchów można wejść głęboko w asany, bez nadmiernej utraty energii. Umożliwi to lepsze uwolnienie napięć i emocji zgromadzonych w ciele, przygotowując równocześnie praktykujących do pranajamy i medytacji.

2) Wykład na temat Joga Sutr oraz ich intonowanie // 13:00-15:00

Joga Sutry pojawiła się w życiu Gregora 39 lat temu i od tego czasu stale mu towarzyszą. Pełne ich  zrozumienie zajęło mu dużo czasu, ale ostatecznie zlikwidowało wszelkie wątpliwości na temat jogi i nadało kierunek jego praktyce. Dzięki studiowaniu Sutr, Gregor zrozumiał, że joga nie jest systemem opartym na wierze i nadziei, lecz nauką o przewidywalności i powtarzalności. To właśnie to przekonanie, Gregor chciałby przekazywać uczniom podczas tego warsztatu. Warsztat będzie miał formę interaktywną, z możliwością zadawania pytań przez uczestników.
Joga Sutry są pewnego rodzaju instrukcją obsługi jogi. Tylko wtedy, gdy zrozumiemy „dlaczego” i „jak” – będziemy praktykować bez jakichkolwiek wątpliwości. Na zajęciach będziemy intonować wybrane wersy w sanskrycie i otrzymamy szczegółowe do nich komentarze, zachowujące głębię starożytnych traktatów, ale równocześnie zabawne, zrozumiałe wraz ze współczesnym kontekstem.– Niedziela – 30.06.2024

1) Pranayama i Kriya // 9:00-11:00
Wyobraźmy sobie, jak wspaniale byłoby mieć przełącznik, który pozwala wybierać między prawą i lewą półkulą mózgu, inteligencją intuicyjną i analityczną, współczulnym i przywspółczulnym układem nerwowym, odruchem walki/ucieczki i odpoczynkiem/relaksem, a także między męskimi i żeńskimi, słonecznymi i księżycowymi aspektami naszej psychiki. Jak wspaniale byłoby, gdyby w razie potrzeby można byłoby przełączyć się ze współczucia na zawziętą determinację. Albo od naładowanego energią ciała do całkowicie zrelaksowanego w ciągu kilku minut. Albo – w krótkim czasie – z ekstrawertyka (fizycznie obecnego, ekspresyjnego) do refleksyjnego introwertyka. Ten przełącznik istnieje i wcale nie jest ukryty! Jest nim wyraźnie wystający otwór węchowy pośrodku naszej twarzy twarzy, to nos.
Pranayama  jest istotnym ogniwem łączącym asany z medytacją, bez którego nie można czerpać korzyści z obu tych metod. Podczas warsztatów dowiemy się, jak  jej używać, aby zharmonizować tzw. doszę (podstawową energię biologiczną), a tym samym osiągnąć stan zdrowia i równowagi uspokajając jednocześnie umysł. Krija jest metodą oczyszczania ciała. Wspiera pracę w asanie  i jest szczególnie ważna dla osób mieszkających w dużych miastach. Pomaga bowiem w usuwaniu zanieczyszczeń ze źródeł chemicznych, środowiskowych, elektrycznych, biologicznych i elektromagnetycznych.

2) Medytacja Jogi // 13:00-15:00
W odróżnieniu od medytacji wedyjskiej czy buddyjskiej, medytacja jogiczna zawiera te same elementy strukturalne co asany i oddychanie i została zaprojektowana tak, aby razem z nimi tworzyć zintegrowaną całość.  Medytacja jogiczna jest zbiorem naukowych metod mających na celu osiągnięcie stanu zrozumienia,  stanu wyższej świadomości. Aby przyspieszyć duchową ewolucję wykorzystuje ona wiele środków, z których najważniejszymi są mantra, mudra, bandha, wizualizacja czakr i techniki podnoszenia Kundalini.

– Zajęcia w stylu Mysore od poniedziałku do piątku: 01-05.07/2024 // 8:00-10:00
Zajęcia Mysore dadzą uczniom możliwość zintegrowania informacji zdobytych podczas warsztatów, a także będą okazją dla Gregora aby poświęcić indywidualną uwagę uczestnikom zajęć.

CENA: 550 € / 500 € przy płatności do końca lutego 2024 r.
ZAPISY: Workshop with Gregor Maehle / 29.06-05.07.2024 – Akademia Ruchu Wrocław

ENGLISH

We are pleased to invite you to unique yoga workshops with Gregor Maehle in Akademia Ruchu!
Gregor Maehle began his practice of Raja Yoga in 1978 and added Hatha Yoga a few years later. In the mid-1980s he commenced annual travels to India, where he studied with various yogic and tantric masters, traditional Indian sadhus and ascetics. After practicing with BKS Iyengar he spent fourteen months in Mysuru, and in 1997 was authorized to teach Ashtanga Yoga by K. Pattabhi Jois*. In India Gregor also received eight months of mostly one-on-one instruction in scripture and the higher limbs of Yoga through B.N.S. Iyengar, a student of T. Krishnamacharya. He also studied Sanskrit under Professor Narayanachar and Dr Chandrasekhar. He lived for several years as a recluse, studying Sanskrit and yogic scripture and practicing yogic techniques.

Workshop schedule:

– Saturday 29.06.2024

1) Guided and asana classes // 9:00-11:00
Here Gregor will analyze the many intricate anatomical details of the majority of the postures of the Primary Series while maintaining as much pace as possible. The focus will be on breaking down the various phases of entering and exiting the postures into their constituents. Performing postures safely while understanding which anatomical actions will get us deep into the asanas will prevent unnecessary energy expenditure. Through inducing precision this format also achieves that conditioning and emotions lodged in bodily tissue are released, preparing us for the higher limbs of pranayama and meditation.

2) Afternoon: Yoga Sutra and Sanskrit Chanting // 13:00-15:00
„The Yoga Sutra entered my life 39 years ago and since then it’s been a constant companion. It took me a long time to completely understand it but once this had happened it ended all the confusion I had about yoga. Understanding the Sutra gave me complete confidence in how to apply my practices diligently and that I would succeed in due time. The Sutra changed yoga for me from a faith and hope-based system to a science with predictable and repeatable outcomes. It is exactly this confidence and certainty that I would like to pass on to my students. The workshop will be interactive, with ample time for participants to ask questions.”The Yoga Sutra is the operating manual of yoga. Only when we understand the whys and how’s of yoga will we practice with confidence and beyond doubt. In this class we will chant selected stanzas in Sanskrit and a detailed commentary based on Gregor’s four-and-a-half decades of practice and study will be given. The commentary will retain the depth of the ancient treatises but will be fun, relatable, and applicable to modern urban life

– Sunday 30.06.2024

1) Pranayama and Kriya // 9:00-11:00
Imagine how great it would be to have a switch that, when operated, would enable you to choose between your right consciously and left brain hemispheres, intuitive and analytical intelligence, sympathetic and parasympathetic nervous systems, fight/flight reflex and rest/relaxation, and between the male and female, solar and lunar, aspects of your psyche. How great it would be if, when required, you could switch from being compassionate to doggedly determined. Or from charged with energy to completely relaxed within a few minutes. Or from extrovert (physically present, expressive, and outgoing) to introvert (reflective and absorbing) within a short time. This switch does exist and it is not at all hidden. It is the prominently protruding olfactory orifice right in the middle of your face: your nose.Pranayama includes some of the most neglected, yet most powerful methods of yoga. Pranayama is the vital link that connects asana to meditation without which the combined benefit of both cannot be harvested. Learn how to use pranayama to harmonize the doshas (humors of the body) and thus attain a state of health and balance as well as how to still the mind, enabling spiritual insight. The kriyas are predominantly methods of purification of the body. They support the work of postures and are especially important for people who live in large cities. They aid in removing contamination from chemical, environmental, electrical, biological and electromagnetic sources.

2) Yoga Meditation // 13:00-15:00
Different to Vedantic or Buddhist meditation, yogic meditation contains the same structural elements as yogic postures and breathing and was designed to form together with those an integrated whole. Meditation is the method of bringing your mind into a receptive state so that you can receive higher knowledge that is already there. Yogic meditation is a collection of scientific methods to bring about such awareness. To accelerate spiritual evolution yogic meditation employs many means amongst which the prime ones are mantra, mudra, bandha, chakra-visualization and Kundalini-raising techniques.

– Mysore-style Monday to Friday: 01-05.07.2024 // 8:00-10:00
The Mysore-style format will give students the opportunity to integrate the information learning in the Led class and also for Gregor to give individual attention to student’s needs.

Price: 550 € / 500 € if you pay to the end of February 2024
Registration: Workshop with Gregor Maehle / 29.06-05.07.2024 – Akademia Ruchu Wrocław